Základní fakta o European Police Association

European Police Association Tento odkaz vede do externi site má statut nevládní (NGO) organizace se sídlem v belgickém Bruselu. Přidružená organizace v České republice je registrována u Ministerstva vnitra ČR od října 2006 pod identifikačním číslem 27046842 rovněž jako NGO organizace ve formě občanského sdružení podle zákonů ČR.

Na rozdíl od ostatních občanských sdružení profesně zaměřených na bezpečnostní komunitu není záměrem sdružovat co největší počet členů a bezprostředně ovlivňovat činnosti a život uvnitř této komunity. Již nyní existuje v ČR několik člensky velmi silných sdružení, jako např. Mezinárodní policejní asociace (IPA), Nezávislé odborové sdružení PČR, Veterán Policie České republiky, různé kluby IPA, Sdružení městských strážníků apod., které dávají dostatečný prostor oprávněným zájemcům realizovat se ve spolkové činnosti

Byl vytvořen organizační tým, který pod pracovním heslem "Sloužit a chránit společně" má za cíl podílet se na organizování různých, především vzdělávacích aktivit (jako jsou např. školení, semináře a stáže v zahraničí) se zaměřením na zvyšování odborných znalostí a vědomostí, zajišťování výměny pracovních zkušeností, jakož i zajišťovat různé formy aktivit v oblasti preventivní činnosti (což by mělo následně napomáhat k dalšímu poznávání a sbližování občanů se zmíněnou bezpečnostní komunitou).

Nosnou myšlenkou je pomáhat ve zmíněných oblastech aktivit především mladým lidem, kteří jsou ochotni na sobě pracovat bez ohledu na osobní volno a pohodlí a nebojí se nového poznání v jiném nebo neznámém prostředí.

V posledním období došlo k poměrně vážným zásahům státu do života a existence nevládních sdružení na poli bezpečnostní komunity. V důsledku znění § 99, Hlava XIV., zákona č. 273/2008 Sb. nesmí být slovo "policie" nebo slovo od něj odvozené obsaženo v názvu právnické osoby nebo organizačních článků právnických osob a jiných organizací. Tímto jsou všechna občanská zájmová nebo profesní sdružení nucena upustit od používání svého původního názvu, kde se toto slovo objevuje.

Tuto skutečnost je však třeba velice pečlivě hodnotit, alespoň z našeho pohledu, přinejmenším ze dvou aspektů. Za prvé, pokud je používána pouze anglická mutace názvu či zkratka, pak se výhradně zákonem uvedené slovo "policie" nebo slovo od něj odvozené vůbec neobjevuje a tudíž v rigidním smyslu znění ani nepoužívá. Za druhé, velmi palčivou otázkou pak zůstává, zda-li tento akt není v rozporu s ústavním principem zákazu zpětné účinnosti právních norem (tzv. zákaz retroaktivity, viz nález Ústavního soudu z r. 1977) vůči sdružením a organizacím, které byly založeny před schválením a účinností tohoto shora uvedeného zákona.

V žádném případě nemáme v úmyslu porušovat právní předpisy, ba naopak. Budeme se držet názoru našich právních poradců a případný střet jsme připraveni řešit právní cestou, i když jsme si vědomi síly a vlivu státních institucí.

V úctě a s pozdravem „Sloužit a chránit společně“
Ing. Jaromír Rada
sekretář a koordinátor pro země EU